Regulamin III Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów 23 czerwca 2018 r.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

I. Organizator

1. Strefa Triathlonu, ul. Pogodna 10/9, 23-204 Kraśnik.

2. Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.

3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia Strefa Triathlonu jest Piotr Członka – Dyrektor Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów.

4. Kontakt z organizatorem: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik z dopiskiem: „III Kraśnik Półmaraton”.

II. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 roku w Kraśniku.

2. Start biegu nastąpi o godzinie 10:00.

3. Długość trasy: 21,0975 km.

4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronach internetowych: facebook.com/krasnikpolmaraton oraz www.polmaraton.krasnik.eu.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy oraz godz. startu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych: facebook.com/krasnikpolmaraton oraz www.polmaraton.krasnik.eu. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

III. Limit czasu

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

2. Limit czasu na 10 km wynosi 1 godzinę 30 minut.

3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktu pomiaru czasu na 10 km we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.

4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. Uczestnictwo

1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 23 czerwca 2018 r. ukończą 18 lat.

2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie: - pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby; - kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu; - własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony polmaraton.krasnik.eu). Upoważnienie winno zawierać dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

5. Adres Biura Zawodów: Centrum Kultury i Promocji, Aleja Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik. Godziny pracy Biura Zawodów: - 22 czerwca 2018 (piątek) – 16:00 – 20:00; - 23 czerwca 2018 (sobota) – 7:00 – 9:00.

6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).

7. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

8. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.polmaraton.krasnik.eu oraz www.sts-timing.pl

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

3. Do udziału w Kraśnik Półmaratonie można zgłosić się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polmaraton.krasnik.eu oraz www.sts-timing.pl i wnosząc regulaminową opłatę startową. Od momentu zapisania się na Kraśnik Półmaraton uczestnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Po tym terminie, w przypadku braku płatności, zgłoszenie zostanie usunięte z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, uczestnik nadal może się ponownie zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni.

4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 19.06.2018 r. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu nie będzie możliwe.

VI. Opłaty

Każdy uczestnik Kraśnik Półmaraton ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).

Stawki opłaty startowej wynoszą:

1. do 31 stycznia 2018 r. – 40 zł
2. do 31 marca 2018 r. – 50 zł
3. do 31 maja 2018 r. – 60 zł
4. do 19 czerwca 2018 r. – 70 zł

1. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

2. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto: Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051 Tytuł wpłaty: Opłata startowa Kraśnik Półmaraton 2018 – imię, nazwisko i rok urodzenia.

3. Osobom urodzonym w roku 1953 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.

4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się uczestnika na liście osób opłaconych na stronie www.sts-timing.pl. Jeżeli po upływie 7 dni nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: 81 825 15 67 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to w biurze zawodów oraz zostawić niezbędne dane. Rachunki zostaną przesłane w terminie 14 dni.

VII. Depozyty, wyżywienie i noclegi

1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

2. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i pryszniców.

3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek).

4. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nadeślą do dnia 31 maja 2018 r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy z 22 na 23 czerwca 2018 r. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w punkcie Info przy Biurze Zawodów. Uczestnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z sali.

VIII. Punkty odżywiania i punkty kontrolne

1. Punkty odżywiania będą rozmieszczone co około 4 kilometry. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 i 20 kilometrze.

4. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Klasyfikacje i wyniki

1. Podczas Kraśnik Półmaratonu wprowadzone będą następujące klasyfikacje:

1) Klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn

2) Klasyfikacja generalna Polaków kobiet / mężczyzn

3) Klasyfikacja generalna kraśniczan kobiet / mężczyzn

4) Klasyfikacje wiekowe kobiet / mężczyzn:

K-1 (rocznik 2000-1989) 18-29

K-2 (rocznik 1988-1979) 30- 39

K-3 (rocznik 1978-1969) 40- 49

K-4 (rocznik 1968 -1959) 50-59

K-5 (rocznik 1958 i starsi) 60+

M-1 (rocznik 2000-1989) 18-29

M-2 (rocznik 1988-1979) 30- 39

M-3 (rocznik 1978-1969) 40-49

M-4 (rocznik 1968-1959) 50-59

M-5 (rocznik 1958-1949) 60-69

M-6 (rocznik 1948 i starsi) 70+

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

3. Podstawą klasyfikacji kraśniczan jest udokumentowanie stałego zameldowania w gminie Miasto Kraśnik.

4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronach: facebook.com/krasnikpolmaraton, www.polmaraton.krasnik.eu, www.sts-timing.pl - bezpośrednio po biegu.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2018 r.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

X. Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Kraśnik Półmaraton otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc:

 I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet,

 I-III klasyfikacji Polaków mężczyzn i kobiet,

 I-III w kategoriach wiekowych,

otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe i puchary.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach bez podania przyczyn.

4. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej Polaków nie biorą udziału w klasyfikacji poszczególnych grup wiekowych.

5. Odbiór osobisty wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.

2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

3. Przebywanie na trasie Kraśnik Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

5. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz partnerom Kraśnik Półmaratonu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Kraśnik Półmaratonu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Pin It

Artukuły